Certifikáty

Kvalita je u nás na prvom mieste

V spoločnosti ROKOS s.ro. Bratislava sa už vyše 25 rokov snažíme o spokojnosť našich zákazníkov. Napriek neustále sa zvyšujúcim nárokom, sa nám darí plniť potrebné štandardy a normy. Dôkazom nášho úsilia sú certifikáty ISO. 

ISO 45001:2018 – Certifikát ISO 45001 svedčí o tom, že naša spoločnosť sa pri všetkých  činnostiach i procesoch zameriava na zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov a ich bezpečnosti pri práci. Pozorne upozorňuje pracovníkov i dodávateľov o termínoch platnosti potrebných odborných školení a školení z BOZP a PO, čím sa znižuje riziko úrazovosti, alebo dôsledky z nesprávne vykonávaných činností akými sú reklamácie, poškodenie materiálu / prístrojov, ohrozenie pracovníkov a pod.

ISO 14001:2015 – špecifikuje požiadavky systému environmentálneho manažérstva tak, že umožní organizácii pripraviť a implementovať politiku a dlhodobé ciele, ktoré zohľadňujú právne požiadavky a informácie o významných environmentálnych aspektoch. Hlavným cieľom tejto normy je podporiť ochranu životného prostredia a prevenciu znečisťovania v rovnováhe so sociálno-hospodárskymi potrebami. Preukázanie úspešnej implementácie tejto normy môže organizácia použiť na to, aby presvedčila zainteresované strany, že má primeraný systém environmentálneho manažérstva. 

ISO 9001:2015 – špecifikuje požiadavky, ktoré možno využiť pri internej aplikácii v rámci organizácie, alebo na certifikáciu či na zmluvné účely.